Önümçiligimdäki iň ýokary derejeli saýtlary göçürmek akyllymy? Semalt jogabyny bilýär


Mazmuny

1. Giriş
2. Göçürmek näme
3. Göçürmegiň netijesi
  • Hukuk täsiri
  • Google De-reýting
  • Abraýyňyz we ygtybarlylygyňyz
4. Sahypaňyzda asyl mazmuna nädip eýe bolmaly
5. Netije

1. Tanyşdyryş

Soňky onýyllyklarda, esasanam internetiň ösmegi we giňden ulanylmagy bilen, internetde göçürme partlamasy boldy. Mazmuna barha artýan isleg we göçürilen mazmun bilen hakyky mazmuny derrew tapawutlandyryp bilmezlik, göçürilen mazmunyň internetde köp mukdarda taşlanmagyna mümkinçilik döretdi. Şeýle-de bolsa, bu web mazmunyny ogurlamagyň negatiw täsiriniň ýokdugyny aňlatmaýar; aslynda munuň agyr netijeleri bar.

Iň ýokary derejeli saýtlarda ýokary hilli, ähmiýetli we traffigi döredýän mazmuny görüp bilersiňiz we göçürip alyp biljekdigiňizi duýup bilersiňiz, sebäbi olar sahypaňyzy duýmazlar ýa-da göçürendigiňizden habarsyzdyrlar, ýöne etmäň. Şeýle etseňiz, web sahypaňyz kynçylyk çekmeli bolar. Ynha, göçürme we beýleki pudaklary göçürmek, ýokary derejeli ýa-da ýok, öz pudagyňyzda sahypaňyza zyýanly bolup biler.

2. Göçürmek näme?

Şu günler internetde göçürme we onuň manysy barada köp gürrü. Boldy. Göçürmek, başga biriniň ýazan beýni işini kimdir biriniňki ýaly geçirmekdir. Intellektual eýeçiligi ogurlaýanlygy sebäpli nädogry hereket. Gynansagam, bu tejribe esasanam internetde gaty giňden ýaýran. Haçan-da adamlar internetde makalalary ogurlamak bilen tutulsa, köplenç özleriniň ýokary hilli eserlerini döretmek üçin gaty ýalta bolýarlar.

Eithera-da özboluşly mazmuny döretmek ukyby ýok ýa-da diňe özboluşly eser döretmek ýaly duýmaýarlar. Göçürmek ýönekeý bir zat ýaly bolup görünse-de, gaty çynlakaý mesele. Başga bir sahypanyň ýa-da çeşmäniň mazmunyny göçürmek, bilgeşleýin ýa-da bilmän, abraýyňyza, ygtybarlylygyňyza we sahypaňyzyň işine täsir edip bilýändigi sebäpli, ogurlykdan saklanmagyňyz möhümdir.

Bagtymyza, mazmunyňyzy döretmekde doly ýa-da bölekleýin göçürmäni ýok etmek üçin ulanyp boljak dürli gurallar bar. Grammarly, Copyscape we Semalt mazmunyňyzda göçürmegiň ýa-da göçürmegiň görnüşlerini ýüze çykarmak we olary ýok etmek üçin elýeterlidir.

3. Göçürmegiň netijesi

Köp adamlar ýokary derejeli saýtlardan göçürmegiň howpuna entek düşünip bilenoklar. Sahypaňyz üçin adamlaryň mazmunyny göçürmek we ogurlamak size we markaňyza uly kynçylyk döredip biler. Ine, beýleki sahypalardan göçürmegiň käbir netijeleri.
  • Hukuk täsiri
Sahypaňyzyň eýeleri tapsa, beýleki sahypalaryň mazmunyny göçüreniňizde jenaýat jogapkärçiligine çekilip bilersiňiz. Bloglar bilen iş salyşanyňyzda, mazmunyňyz ogurlanan bolsa, esasanam mazmun aýratyn bolsa, kazyýete çekilip bilinjekdigini ýadyňyzdan çykarmaly däldiris. Mazmuny göçürýän adamyňyz bir kompaniýa bolsa, ogurlan maglumatlaryňyz üçin kazyýet işi bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz.

Başga biriniň mazmunyny göçürmegi saýlasaňyz, kazyýet işine çekilip, maliýe ýagdaýyňyza çynlakaý täsir edip biljek zyýany ýa-da çykdajylary tölemäge mejbur bolup bilersiňiz. MySpace atly web sahypasynyň mysaly. Recentlyaňy-ýakynda bir kazy saýtyň ygtyýarnama ulanmazdan sahypalarynda awtorlyk hukugy bilen goralan materiallara rugsat bermek bilen awtorlyk hukugyny bozýandygyny aýtdy. Sahypa, firmanyň maliýe hasabatlaryny zaýalap, ýitgiler üçin tölemäge mejbur boldy.

Mazmuny göçürmek meseläňiz belli bir wagtlap bilinmän biler, ýöne soňrak açylsa näme etmeli? Töwekgelçiliklere çydap bilersiňizmi? Başarmaýan bolsaňyz, öz mazmunyňyzy çynlakaý döredip ýa-da başga birine işe alsaňyz gowy bolar. Mundan başga-da, özüňize degişli däl bir maglumat hödürlediňiz öýdülýän ssenariýadan gaça durmak üçin ulanan maglumatlaryňyzy beren ähli çeşmelere karz bermäge synanyşyň.
  • Google De-reýting
Bu, öz sahypaňyzda ulanmak üçin başga bir sahypany göçürmegiň esasy netijesidir. Topnotch gözleg motory optimizasiýasy (SEO) we gözleg motorynyň netijeleri sahypasy (SERP) diňe web sahypaňyzyň özüne çekiji, hili we asyl mazmuny bolan ýagdaýynda bolup biler. Web sahypaňyz üçin göçürilen mazmuny ulanýan bolsaňyz, beýle bolup bilmez. Google göçürme meselesine hoşniýetlilik bilen garamaýar, şonuň üçin web sahypaňyzda çap edilen mazmun bilkastlaýyn ýa-da ýok bolsa, web sahypaňyz günäkär bolar.

Gözleg motorlarynda özboluşly mazmuny we göçürmelerini aýtmaga kömek edýän algoritmler bar we köplenç göçürilen mazmuny gözleg netijelerinde has pes ýerleşdirýärler. Şeýlelik bilen, internetde maglumat gözleýän adamlar hiç hili gymmaty goşmaýan göçürme gaýtalamalara däl-de, asyl we maglumat mazmunyna girip bilerler. Bu, Google web sahypaňyzy pozansoň, web sahypaňyzyň onlaýn görünişini we ulanyjy traffigini awtomatiki peseldýändigini aňladýar. Bu, elbetde, işiňizi gowy edip bilmez, sebäbi adamlar diňe web sahypalaryna howandarlyk edip bilerler; görüp bilmeýänlerine girmeýärler.

Iň ýokary derejeli web sahypalarynyň kiçi abraýly kiçi saýtlardan mazmuny göçürýän käbir ýagdaýlary bar. Bu sahypalar ullakan bolansoň, göçürilen mazmuny kiçi saýtlaryň asyl mazmunyndan has ygtybarly bolup biler diýip pikir edip biler. Şeýle-de bolsa, Google algoritminiň göçürme sahypasyny tapmagyň usuly bar. Elbetde, şuňa meňzeş saýtlar Google-dan yza çekiler.
  • Abraýyňyz we ygtybarlylygyňyz
Web mazmunyny web sahypaňyza göçürmegiň täsiri, umuman alanyňda abraýyňyzy we abraýyňyzy ýitirersiňiz. Müşderileriňiz we müşderileriňiz mazmunyňyzyň ogurlanandygyny bilseler, olar bilen ynamyňyzy we ähmiýetiňizi ýitirip bilersiňiz. Internetde abraýy ýok adamlaryň köpüsi başgalaryň işini ogurlamak bilen meşhurlyk gazanyp bilýärler, ýöne bu uzak wagtyň dowamynda web sahypaňyza zyýan ýetirip biler.

Mundan başga-da, köp adam web sahypalarynda ýerleşdiren zatlary sebäpli kynçylyk çekýär. Galp ýa-da nädogry maglumat berýän mazmuny goýmagy göz öňüne getiriň; diňleýjileriňiz size bolan ynamyny ýitirerler. Bu, isleýän zadyňyz däl müşderileriň ýa-da işleriň ýitmegine sebäp bolup biler. Mümkin bolan müşderileriň, asyl döredijä degişli karz bermezden başga biriniň işini ulanýandygyňyzy bilip, önümiňize ýa-da hyzmatyňyza ynanmak kyn bolup biler.

Başga adamlaryň eserlerini göçürmegiň ýerine, bilýän we tanyş mowzuklaryňyz hakda makala ýazmaga synanyşyň. Şeýle etmek bilen, abraýyňyz gowulaşyp başlaýar we hakyky adamlar hökmünde birleşmäge buýsanýan adamlaryň abraýyny artdyryp bilersiňiz.

4. Sahypaňyzda asyl mazmuna nädip eýe bolmaly

Jikme-jik gözlegleri geçiriň

Sahypaňyz üçin islendik mowzukda ýazmaga başlamazdan ozal mowzugy içgin öwrenmeli we öwrenmeli. Tanyş bolan mowzuklaryňyz hakda ýazmaga kömek edýär, ýöne nätanyş bir mowzuk hakda ýazýan bolsaňyz, adamlary ýalňyş maglumat bermezlik üçin ýazmazdan ýa-da ýazmazdan ozal has köp öwrenmeli. Şeýle hem, bu ugurda giň adamdan mazmuny goýmazdan ozal gözden geçirmegini haýyş edip bilersiňiz.

Mazmunyňyzyň mowzugyndaky pikirleriňizi we maglumatlaryňyzy ýerlikli görkeziň

Adamlar, mazmunynyň nämedigini görkezmän, diňe mazmun döretmeklige bökmek ýalňyşýarlar. Bu kiçi mazmuny döretmegiň ygtybarly usulydyr. Wayolda ýadap ýa-da ylhamyny ýitirip, mazmuny başga bir web sahypasyndan göçürmek kararyna gelip bilersiňiz. Youröne mazmunyňyzy ilkinji gezek beýan edeniňizde, ylhamyň mowzukda ýazýançaňyz yzygiderli akmak mümkinçiligi has ýokarydyr.

Faktlaryňyzy we maglumatlaryňyzy barlaň

Birinji punktda aýdylyşy ýaly, haýsydyr bir mowzuk ýazmazdan ozal düýpli gözleg geçirmeli. Mazmunyňyzy döretmezden ozal we soň, mazmunyňyzda berýän maglumatlaryňyzda hiç zadyň ýokdugyna göz ýetirmek üçin faktlaryňyzy barlamaly.

Maglumatlaryňyza, faktlara we sanlaryň çeşmelerine serediň

Mazmunyňyzy döretmek üçin maglumatlary ýygnamak üçin tassyklanan çeşmelerden peýdalanmak ýeterlik däl; mazmunyňyzyň içinde ýa-da ýazgynyň ahyrynda nirede agzalsa-da, şol çeşmelere karz bermeli.
Döredijiligiňize zyňyň

Haýsy mowzuk hakda ýazýarsyňyz, ýazanlaryňyza hakykatdanam eýe bolmak üçin döredijiligiňize atmaly. Mazmuny ýazuw stiliňize we sesiňize eýe bolmalydyr. Bu sizi web girýänleriňize ýakymly eder.
Maglumat beriň

Mazmunyňyza degişli maglumatlary, faktlary we sanlary goşmak bilen ýazgylaryňyz bilen elmydama habarly bolmaly. Şeýlelik bilen, göçürilen mazmundan başga hakyky işiňizi aýtmak aňsat bolar.

Mazmuny döretmek üçin autsorsing

Nätanyş mowzuklar hakda ýazmak zerur bolsa ýa-da mazmunyňyzy döretmäge wagtyňyz ýok bolsa, meseläni autsorsing etmegi göz öňünde tutuň. Mazmunyňyzy ýazmak üçin diňe giň bilim we ygtybarly gowy ýazyjylary işe alyň. Şeýle hem, pudagyň standartlaryna laýyklykda gowy tölemegiňiz möhümdir; töleýän zadyňyzy alarsyňyz. Maslahat berip bilersiňiz Semalt dürli mazmunda ýokary hilli mazmun üçin; pudagynda iň gowularyň hataryndadyr.

Göçürme barlagçylaryny ulanyň

Mazmunyňyzyň asyllygyny anyklamak we köpeldilen ýaly görünýän sözlemleri we sözlemleri düzetmek üçin göçürme barlagçylary arkaly işlemäge synanyşyň. Grammatika we Copyscape iň köp ýaýran we täsirli göçürme barlagçylarydyr. Şeýle hem, web sahypaňyzyň mazmunynyň özboluşlylygyny barlamak üçin “Semalt” -yň mazmun özboluşlylygy gurallaryny ulanyp bilersiňiz.

5. Netije

Sahypaňyza göçürilen ýa-da göçürilen mazmuny ulanmagyň täsiri gaty agyr, ony hiç haçan ünsden düşürmeli däl. Google munuň üçin jeza berip biler; üçin suda çekilip bilner. Toeri gelende aýtsak, bar bolan we potensial diňleýjileriňiz bilen abraýyňyzy we abraýyňyzy ýitirersiňiz. Şeýle-de bolsa, özboluşly mazmun döretmek markaňyza we sahypaňyza ep-esli derejede kömek edip biler. Ynam we ygtybarlylyk döredýär, marka we sahypanyň görnükliligini ýokarlandyrýar, şeýle hem Google bilen dogry sahypada bolarsyňyz.